Shared Space

Actueel nieuws

Shared spaces zorgen voor onzekerheid bij Friese weggebruikers. Dit blijkt uit een analyse van de meldingen op het meldpunt voor onveilige verkeerssituaties van Omrop Fryslân. De vier meest gemelde situaties zijn allemaal een shared space. Is die shared space, een Friese uitvinding nota bene, wel zo'n goed idee? Lees hier hier het artikel op de site van Omrop Fryslân. - mei 2019

februari 2019: Shared Space in Banff

In januari legt het dagelijks bestuur van de stad Banff in Canada een compleet plan voor het centrum voor aan de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen met de inbreng van Kenniscentrum Shared Space. Het plan is in het afgelopen jaar uitgewerkt door Lemay+ TOKER uit Montreal. De meest vergaande optie is een plan dat tegemoetkomt aan de wens om deze stad aan de voet van de Rocky Mountains een sterk op voetgangers en fietsers gericht karakter te geven. Het is de eerste locaties in Canada waar Shared Space wordt gekozen als inrichtingsconcept. Het woord is nu aan de lokale bevolking.

januari 2019: kenniscentrum zelfstandig verder

Kenniscentrum Shared Space draagt bij aan het uitdragen van Shared Space als innovatief inrichtingsconcept en het verzamelen en delen van bestaande en nieuwe kennis over verkeer en openbare ruimte. In de afgelopen jaren zijn in samenwerking met tal van overheden en organisaties tal van onderzoeksprojecten uitgevoerd en is een bijdrage geleverd aan planvormingstrajecten, vak-bijeenkomsten, symposia, excursies, ed., zowel in de regio als landelijk en internationaal.

Sinds 2011 is het kenniscentrum ondergebracht bij NHL Stenden Hogeschool. Voor de verdere ontwikkeling van Shared Space is besloten om het kenniscentrum per 1 januari 2019 onder te brengen in een zelfstandige stichting. Op deze manier kan het kenniscentrum Shared Space in de toekomst blijvend een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s, waaronder verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, bewonersparticipatie, ed. Het kenniscentrum en NHL-Stenden hogeschool gaan daarbij een alliantie aan om de belangrijke koppeling met onderwijs en onderzoek te behouden zodat ook toekomstige generaties verkeerskundigen en stedenbouwkundig ontwerpers betrokken worden bij de ontwikkelingen van Shared Space.

Pieter de Haan, voorzitter van het kenniscentrum, geeft aan dat het kenniscentrum zal blijven samenwerken met de hogeschool in onderwijs-, onderzoeks- en innovatieprojecten en worden de bestaande kennisactiviteiten en -projecten voortgezet, maar er worden in 2019 ook nieuwe samenwerkingen aangegaan en er wordt op zoek gegaan naar nieuwe invalshoeken en onderzoeksthema’s.

oktober 2018: Afronding onderzoek N381

Voor de provincie Fryslân en de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf is in 2018 onderzoek uitgevoerd naar de verkeerseffecten van de realisatie van de nieuwe N381 en de gebiedsontwikkeling rondom deze nieuwe stroomweg tussen Drachten en de Drentse grens. Studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit hebben daarbij beoordeeld in welke mate de aanleg van de nieuwe N381 en de diverse herinrichtingsprojecten in het kader van de gebiedsontwikkeling effect hebben gehad op het weggedrag van weggebruikers en het functioneren van het onderliggende wegennet.

juni 2018: Shared Space abroad

Shared Space is getting more and more foothold in other countries. A knowledge product from the Province of Fryslân in The Netherlands, has proven to be a sustainable solution to make public space safe, nice, and a profitable place. It’s inclusive and contributes to high quality places. Last Month we presented Shared Space in a total different domain, Management of Culture and Arts in Amsterdam, to see if they can learn of the concept to get more trust and respect in a system that’s regulated by too much rules. In 2018 we are active in different countries to tell people about Shared Space. Questions to learn from us and to learn from them were very important. We were in Lodz in Poland with a lot of Polish cities, in Brussels at the Polis conference, coming up is Lappeenranta in Finland, Gdansk in Poland and a conference in Seoul South Korea is coming up in October.

mei 2018: collegereeks Shared Space van start

In mei 2018 is gestart met de collegereeks Shared Space voor studenten van NHL Stenden Hogeschool. De studenten van de minoren Infrastructuur, Traffic Psychology en Stedenbouw maken daarbij kennis met het inrichtingsconcept Shared Space en zijn onstaansgeschiedenis en achtergronden. Daarnaast werken de studenten aan tal van verkeerskundige en ruimtelijke opgaves, waarbij de uitgangspunten van Shared Space worden toegepast.

april 2018: VerkeersGedragDag

De VerkeersGedragDag is het jaarlijkse nationale evenement waar gedragsdeskundigen, belanghebbenden en geïnteresseerde toehoorders bijeenkomen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gedrag, verkeer en mobiliteit te presenteren en bediscussiëren. De voorbereidingen voor de 9e VerkeersGedragDag zijn in volle gang. Ook dit jaar vindt de VerkeersGedragDag weer plaats op de eerste woensdag van april, dus op woensdag 4 april 2018. De gastorganisatie is de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Kijk voor alle informatie op: http://www.devgd.nl

februari 2018: onderzoek herinrichting Frieschepalen

Studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit van NHL Hogeschool doen onderzoek naar de effecten van de herinrichting van Frieschepalen. In 2016 is de kern van dit dorp op de grens van Friesland en Groningen heringericht op basis van de uitgangspunten van Shared Space. Vóór de herinrichting is al een belevingsonderzoek uitgevoerd en zijn observaties verricht van de afwikkeling van het verkeer op de centrale kruising in het dorp. Na de herinrichting zijn in 2016 opnieuw observaties uitgevoerd. In de komende maanden zullen de observaties worden geanalyseerd en wordt opnieuw een belevingsonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek worden de effecten van de herinrichting van de kruising op het verkeersgedrag, afwikkeling van ontmoetingen en de beleving van weggebruikers in beeld gebracht.