Shared Space

Over KENNISCENTRUM SHARED SPACE

Kenniscentrum Shared Space ondersteunt overheden en maatschappelijke organisaties bij de inrichting van veilige en aantrekkelijke openbare ruimtes. Het kenniscentrum richt zich daarbij op de verdere innovatie en ontwikkeling van het Shared Space concept door middel van beleidsinnovatie, kennisontwikkeling, kenniscirculatie, onderzoek en onderwijs. Het kenniscentrum beschikt over de meest recente kennis, inzichten en ervaring op het gebied van Shared Space.

Belangstelling naar de mogelijkheden voor advies, onderzoek of een praktijk- of afstudeerstage? Neem dan contact met ons op.
Vanaf 2019 zijn alle activiteiten van het kenniscentrum ondergebracht in de stichting Kenniscentrum Shared Space. Op deze manier kan het kenniscentrum Shared Space in de toekomst blijvend een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s, waaronder verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, bewonersparticipatie, ed. Het kenniscentrum en NHL-Stenden hogeschool gaan daarbij een samenwerking aan om de belangrijke koppeling met onderwijs en onderzoek te behouden zodat ook toekomstige generaties verkeerskundigen en stedenbouwkundig ontwerpers leren integraal te werken aan het ontwerp van openbare ruimtes.

Partners kenniscentrum

Recent afgeronde projecten & activiteiten

- advisering planvorming centrumgebied Bergen
- onderzoek effecten verkeersmaatregelen gebiedsontwikkeling N381
- evaluatie herinrichting Van Heutszsingel in Coevorden
- advisering herinrichting stationsgebied Feanwâlden
- diverse bijdragen aan congressen en symposia in 2018
- excursies voor delegaties uit Japan en Zuid-Korea

Actuele projecten & activiteiten in 2019

- bijdrage planvorming dorpshart Heteren
- actualisatie locatie-database Shared Space
- expertrol planvorming centrumplan Banff (Canada)
- second opinion planvorming stationsgebied Westervoort
- bijdrage aan diverse symposia & congressen
- bijdrage project autoluwe binnenstad Leeuwarden