Shared Space

Over KENNISCENTRUM SHARED SPACE

Kenniscentrum Shared Space ondersteunt overheden en maatschappelijke organisaties bij de inrichting van veilige en aantrekkelijke openbare ruimtes. Het kenniscentrum richt zich daarbij op de verdere innovatie en ontwikkeling van het Shared Space concept door middel van beleidsinnovatie, kennisontwikkeling, kenniscirculatie, onderzoek en onderwijs. Het kenniscentrum beschikt over de meest recente kennis, inzichten en ervaring op het gebied van Shared Space.

Belangstelling naar de mogelijkheden voor advies, onderzoek of een praktijk- of afstudeerstage? Neem dan contact met ons op.
Vanaf 2019 zijn alle activiteiten van het kenniscentrum ondergebracht in de stichting Kenniscentrum Shared Space. Op deze manier kan het kenniscentrum Shared Space in de toekomst blijvend een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s, waaronder verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, bewonersparticipatie, ed. Het kenniscentrum en NHL-Stenden hogeschool gaan daarbij een samenwerking aan om de belangrijke koppeling met onderwijs en onderzoek te behouden zodat ook toekomstige generaties verkeerskundigen en stedenbouwkundig ontwerpers leren integraal te werken aan het ontwerp van openbare ruimtes.

Partners kenniscentrum
Actuele projecten & activiteiten

- diverse adviesvraagstukken
- begeleiding onderzoeksproject Shared Space University Campus Fryslan
- publicatie Shared Space
- onderzoek bermbeheer Opsterland
- onderzoeksproject woonerven ism NHL Stenden Hogeschool
- advisering Brugge, België
- bijdrage aan diverse symposia & congressen
- partner programma Ruimte voor lopen
- onderzoek & advies gemeente Heerenveen
- advisering planvorming Torenstraat-Kaden in Drachten

Recent afgeronde projecten & activiteiten

- evaluatie herinrichting De Knipe
- evaluatie verkeerspilot Hoofdstraat Gorredijk
- evaluatie herinrichting Adorp
- advisering centrumplan Vorden
- bijdrage planvorming dorpshart Heteren
- toekomstscenario's aantrekkelijk binnenstad Leeuwarden
- expertrol planvorming centrumplan Banff (Canada)
- second opinion planvorming stationsgebied Westervoort
- planvorming De Waal -Texel
- onderzoek effecten verkeersmaatregelen gebiedsontwikkeling N381