Shared Space

Over KENNISCENTRUM SHARED SPACE

Kenniscentrum Shared Space ondersteunt overheden en maatschappelijke organisaties bij de inrichting van veilige en aantrekkelijke openbare ruimtes. Het kenniscentrum richt zich daarbij op de verdere innovatie en ontwikkeling van het Shared Space concept door middel van beleidsinnovatie, kennisontwikkeling, kenniscirculatie, onderzoek en onderwijs. Het kenniscentrum beschikt over de meest recente kennis, inzichten en ervaring op het gebied van Shared Space.

Belangstelling naar de mogelijkheden voor advies, onderzoek of een praktijk- of afstudeerstage? Neem dan contact met ons op.
Vanaf 2019 zijn alle activiteiten van het kenniscentrum ondergebracht in de stichting Kenniscentrum Shared Space. Op deze manier kan het kenniscentrum Shared Space in de toekomst blijvend een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s, waaronder verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, bewonersparticipatie, ed. Het kenniscentrum en NHL-Stenden hogeschool gaan daarbij een samenwerking aan om de belangrijke koppeling met onderwijs en onderzoek te behouden zodat ook toekomstige generaties verkeerskundigen en stedenbouwkundig ontwerpers leren integraal te werken aan het ontwerp van openbare ruimtes.

Partners kenniscentrum
Actuele projecten & activiteiten in 2020

- actualisatie locatie-database Shared Space
- bijdrage aan diverse symposia & congressen
- belevingsonderzoek openbare ruimte West-Terschelling
- toekomstscenario's aantrekkelijk binnenstad Leeuwarden
- bijdrage Nationaal Voetgangers Congres 2020 - Leeuwarden
- onderzoeksproject naar positie van de voetganger in Fryslân

Recent afgeronde projecten & activiteiten

- bijdrage planvorming dorpshart Heteren
- expertrol planvorming centrumplan Banff (Canada)
- second opinion planvorming stationsgebied Westervoort
- planvorming De Waal -Texel
- onderzoeksproject aantrekkelijke binnenstad Leeuwarden
- onderzoek effecten verkeersmaatregelen gebiedsontwikkeling N381